Letter from Hans
Varför smisk? . . . frågar sig säkert många.

Därför att smisk är ett naturligt inslag i livet, svarar vissa.
Ur det enkla svaret har, vad man i vår tid kallar ”Natursmisk” vuxit fram.

Natursmisk är ett härligt och nyttigt inslag i vardagen, både för den som ger och får.

Självklart kan man leva fram ett skönt Natursmisk utan att veta mer om det. Men för de flesta är det säkert värdefullt att veta och förstå lite mera. Här försöker jag ge Dig den viktigaste bakgrunden och det väsentligaste av mina erfarenheter.


Hur går nu det här med natursmisk till i praktiken? Ja, det finns förstås inte några fastställda regler för det. Det är ett skapande. Och skapande är en konst. Och konst har inga regler.

Dessutom är natursmisk något mycket individuellt. Det skapas fram på ett visst sätt av en viss man och en viss kvinna. Det kan skapas fram på ett annorlunda sätt med en annan man och en annan kvinna.

Förutom detta är det givetvis så att en natursmisk-relation leves fram på ett sätt när den är i sin begynnelse. Vartefter förändras den. Det handlar ju om ett skeende. Ett skeende där allt utvecklas och förändras. Nya önskningar, andra förutsättningar, annorlunda handlingar, ökad intensitet, större lust, mer kraft, finare nyanser...ja det som händer under en natursmisksrelations förändring och utveckling ger sig tillkänna på många olika sätt. Både inom de båda som är delaktiga i den och i allt de gör och säger, tillsammans.

Men mitt i allt detta som är skapande konst finns det vad man kan kalla vissa hållpunkter. Här är några av dessa.

För att natursmisk skall vara både till njutningsfylld upplevelse och skön befrielse måste det ges på ett sådant sätt att den som får det så att säga hinner med. Ofta måste det därför ges med en viss försiktighet i inledningen. Det skall ges varsamt och länge. Men varsamheten får inte övergå i velighet utan det måste alltid finnas ett sting i smisket. Den som smiskar måste vara beslutsam och målmedveten. Samtidigt som den är uppmärksam på reaktionerna hos den som smiskas. Det skall vara en ömsesidighet och ett samspel där den ena styr så att den andra förs vidare och tvingas utvidga sina gränser. Vilket oftast innebär att den som smiskar också utvidgar sina gränser.

Vanligt enkelt handsmäll på den nakna stjärten är ett bra sätt att börja. Och även använda sig av då och då när man kommit vidare. Det kan ju ges alldeles spontant och utan några förberedelser. Både på ett lättsamt, ibland kanske på ett lekfullt sätt, och med mer allvar och kraft när det passar.

När smiskandet blivit mer invant kan man börja använda björkriset. Också här gäller det givetvis att pröva sig fram. Med björkriset kan smisket nyanseras och ges så att det blir skapande och frigörande i alla de olika situationer och sinnesstämningar som kan finnas i smisksituationer.

Smisk med rottingar, ridspön och piskor av olika slag bör man inte ge sig in i förrän den som smiskar blivit mycket van och den som smiskas verkligen längtar efter att få uppleva den krydda som sådant smisk är. Vissa natursmiskare ägnar sig aldrig åt dessa redskap medan andra kan pröva dem då och då.

Av allt det som händer vid ett smiskande är naturligtvis en hel del kopplat till att det svider i stjärten på den som smiskas och att den som smiskar i detta släpper fram sina krafter. Men bra mycket mer är kopplat till andra inre upplevelser och känslor. Smisk är minst lika mycket psykologiskt som det är rent kroppsligt.

För kvinnan som smiskas är detta att tvingas blottställa sig en omtumlande upplevelse. En upplevelse som för henne långt bort från vardagens vanligheter. Så är det också att hon låter sig styras. Hon överlåter sig till den andres vilja. Hon lyder tillsägelser på ett sätt som både skakar om och befriar henne. Vartefter vågar hon underkasta sig mer och mer. Hon vågar det därför att hon vet att i denna ”farliga” situation finns det en trygghet. I ett riktigt natursmiskförhållande finns tilliten som en grund. Det är genom tilliten som man kan skapa vidare.

För den som smiskas är alla dess inre upplevelser och känslor mycket starka. Och som sagt mycket omtumlande. Men de är inte mindre starka och omtumlande för den som smiskar Han eller hon är den som skall sätta i gång processerna, genomföra dem , skapa fram allt detta som gör att den dynamiska relationen mellan dessa båda människor blir så rik som det är möjligt och de båda längtar efter. Att göra det och klara av det är ett lika spännande äventyr som att vara den mottagande i en natursmisksituation.

Det spännande äventyr som ett bra genomfört natursmisk är gör att de båda som är med i detta förs in i en mental värld som är bortanför den vanliga vardagliga världen. Smiskande för till "det bortomsliga” som är nödvändigt att få uppleva för att vi skall kunna klara av allt det vi måste den mesta tiden av våra dygn och våra liv. Natursmiskets alla olika moment för snabbt in i undermedvetna skikt och gränsöverskridande nya och annorlunda förnimmelser och känslor.

Man kan säga att natursmisket framkallar ett speciellt och annorlunda medvetenhetstillstånd. Något som de flesta människor vill uppnå men något de samtidigt är rädda för. Det är mycket vanligt att det finns en rädsla för sådana egna önskningar och fantasier som inte är allmänt accepterade och vedertagna i den kultur och det samhälle i vilket man lever. Man måste lära sig att handskas med sådana önskningar och fantasier hos sig själv och finna möjliga och konstruktiva vägar att leva fram dem. Natursmisket erbjuder här sådana möjligheter och vägar till utlevelse och förverkligande.

Natursmisket kräver allvar och ofrånkomlighet men måste samtidigt genomföras på ett lättsamt och nästan lekfullt sätt. Natursmisket är en vardaglighet och samtidigt en kraftfull förlösande aktivitet. Natursmisket för till dessa nämnda "bortomsliga" upplevelser och erfarenheter. Samtidigt som det, när det genomförs, ger upphov till känslor som förvåning, spänning, befrielse,lust, njutning och mycket annat.

Njutningen och lusten är drivande krafter i natursmisket. Och man måste tillåta sig dessa. Samtidigt som man balanserar dessa känslor i förhållande till befriande och förlösande syften och andra överordnade mål.

För den som smiskar gäller det att vara i sin egen lust och njutning och samtidigt vara hos den som smiskas för att avläsa vad som händer och genomföra smiskandet så att både de egna och motpartens önskningar och behov förverkligas. Den som smiskas deltar i det ömsesidiga skapandet genom att fritt släppa fram allt som händer inom henne och låta sig föras in i de tillstånd som är möjliga just vid detta tillfälle.

Natursmisket sätter det erotiska i livskraftens tjänst och skapar förnyelse mellan man och kvinna. Själva smiskandet och vad där till hör är inte det enda mötet mellan de båda utan mera något som löser upp hinder och motstånd mot andra nära, täta, öppna intensiva möten mellan de båda, möten som stundom är mer vardagliga och andra gånger mer rituella men alltid är fyllda av ömsesidighet, glädje och uppskattning.

Natursmisket möjliggör för båda de agerande att tas i besittning av något som är vardagligt och faktiskt samtidigt som det har vad kan kalla kalla en överordnad andlig innebörd. Upplevelsen är mycket konkret och samtidigt en sagolik dröm som förverkligas.

Natursmisket gör att mannen kan bekräfta sig som man och kvinnan kan bekräfta sig som kvinna. Detta eftersom båda lever ut, inte endast det mänskliga, utan också vad som finns i tillhörigheten till ett visst kön.

Natursmisket är en förtätad sensuell och erotisk akt av ömsesidighet. Natursmisket är ett dynamiskt, demoniskt skapande som möjliggör eros som aktivitet, utlevelse, upplevelse i olika former. Pendlande mellan fantasifull gemenskap, vardaglig produktivitet, rituella möten med gränsöverskridande tillstånd och allt mer intensifierad livskraft pch livslust.

Eftersom natursmisket innebär så många starka och förlösande lustupplevelser blir inte eros så omedelbart sexualiserat. De som lever i en dynamiskt berikande natursmiskrelation förs inte in i den snäva, tvångsmässiga sexualitet som i vår tid så lätt tar många i besittning. Den skapande natursmiskaren hamnar inte så lätt i, vad man kallar, orgasmträsket utan får mycket rikare och mer skiftande upplevelser och förnimmelser av sin eros och sin egen och motpartens väsen och möjligheter.


Natursmisket berikar dem som lever med det som ett självklart inslag i sin vardag och sitt liv. Det sker på mänga olika sätt. Som exempel kan man ta detta att underordna sig.

I vår tid ser man gärna nödvändigheten att underordna sig som något felaktigt och negativt. Men att underordna sig är en livsnödvändighet. Vi måste alla underordna oss att vi blir trötta, hungriga, åldras, fryser och mycket annat. Genom att acceptera detta kan vi göra något konstruktivt åt alla de situationer där vi måste underordna oss.

Man kan som exempel här också ta detta att segla. För att kunna segla och nå det mål man har måste man underordna sig vind och vågor och båtens förutsättningar. Det är först när man gör det som man kan komma dit man vill.

Att underordma sig kräver styrka och mod. Samtidigt som det ger styrka och mod åt den som underordnar sig på ett konstruktivt sätt. I natursmisket aktualiseras styrkan och modet hos den som underordnar sig och vågar vara följsam. Och nödvändigheten av att underordna sig krävs inte bara av den mottagande i en natursmiskrelation. Den finns också hos den givande. Denne måste underordna sig kraven på att vara inlyssnande, uppmärksam, intresserad, genomförande, styrande, inträngande, dominerande och mycket annat.

Liksom en människa berikas av att kunna underordna sig på ett konstruktivt sätt berikas den av att kunna blottställa sig. Också det ett inslag i natursmisket. Och blottställandet är här inte enbart av det kroppsliga slaget utan minst lika mycket är det modet och kraften att våga blottställa sina hemliga önskningar, sin unika lust, sin dragning till det av samhället ännu inte accepterade och mycket annat av psykologiskt slag.

Överhuvud är det ju så att genom natursmisket aktualiseras och genomleves många sinnestillstånd och känslor som man annars inte får kontakt med. Förloppet sker ofta i en slags böljegång med pådrivande moment växlande med avvaktande. Det hela stegras vartefter det i varje fall är möjligt och blir i gynnsamma fall en maximal utlevelse som befriar, berikar, harmoniserar och ger de agerande optimala kraftresurser som de kan använda i den kommande vardagen. Kanske kan man se riset som ett energiknippe som driver på och aktualiserar väntande möjligheter hos dem som sjunker in i natursmiskets dynamik och får dem att maximalt använda sina krafter och resurser. Var och en av dem blir sig själv fullt ut. Vilket alltid är mycket skönt och kan ge en genomströmmande höjdpunktsupplevelse.


Många som haft ett smiskintresse under många år och så småningom fått det förverkligat upplever det som om de på något sätt kom hem eller plötsligt blivit sig själva fullt ut. Det är som om längtan efter något man känner igen och intensivt men inte medvetet sökt genomströmmar hela väsendet när de nås av natursmiskets kraft.

Många psykologer talar om nödvändigheten av att utvidga sin livssyn och sitt sätt att vara i livet. För att detta skall vara möjligt måste man återskapa den förlorade kontakten med sitt undermedvetna. Natursmisket erbjuder en möjlighet till detta. Och blir därigenom ett berikande komplement till den materiella livsinriktning som vi i vår tid tvingas in i.

Som vi tidigare sagt är natursmisk något mycket vardagligt, konkret, kroppsligt som är omtumlande och förlösande samtidigt som det genomströmmas av lust och njutning.

Men det skulle bli allt för ytligt och ganska intetsägande om det inte samtidigt relaterade till djupa, mänskliga, existensiella begrepp. Sådana som synden, skulden, straffet, skammen, förlåtelsen, underkastelsen, nåden, döden, återuppståndelsen.


Givetvis kan man leva med natursmisk som ett rikt och dynamiskt inslag i sin vardag utan att fundera över eller veta något om olika psykologiska samband i det man håller på med. Det kan räcka med att man följer den lust och längtan man har inom sig och ser till att uttrycka den naturligt och självklart. För vissa är lusten till natursmisk lika naturlig och självklar som lusten att sjunga och dansa. De lever helt enkelt fram den.

Men eftersom nu natursmisk och smisk överhuvud taget inte är accepterat i vår kultur och vårt samhälle uppstår det många funderingar kring det. Det är många varför som finns hos de flesta med natursmismiskintresse. Och kanske ännu fler varför hos dem som inte är intresserade för det.

Hur som helst kan det kanske vara av värde att ta del av vad som framkommit under samtal med de av våra vänner som har kunskap, och erfarenheter av existensiella djuppsykologiska sammanhang och livsyttringar.

En del av det man på det sättet får belyst är kanske inte så svårt att ta till sig och förstå. Annat kan vara svårare att ta till sig, förstå och acceptera. Detta kanske hör ihop med att man har svårt tro att människan, existensen, livet är på det sätt som djuppsykologisk kunskap och erfarenhet visar. Det är lätt att vilja ha allt mera enkelt och slätstruket. Men om det vore så enkelt och slätstruket skulle inte natursmisk och andra starka upplevelser i livet vara så omtumlande, dynamiska, demoniska som de är.

För de allra flesta människor är väl smisk direktkopplat till straff. Det är ju som straff smisk har använts i vårt land och fortfarande gör det i många andra länder. Straffet smisk ges i uppfostran för synder av olika slag som ungar har begått. Detta har naturligtvis i alla individuella fall skett på ett mer eller mindre bra sätt. Vi kan inte här gå in på alla dessa enskildheter utan får nöja oss med att konstatera att det finns en direktkoppling mellan smisk och straff. Antingen vi nu tänker på det eller ej.

I bibeln talas det om hur lätt det är att synda i tankar, ord och gärningar. De synder som man på det sättet begår ger upphov till skuldkänslor. Om man inte befrias från dessa skuldkänslor så går man med ständigt dåligt samvete.

På den tiden då man ägnade sig att uppfostra sina barn sökte man ge dem en sådan vägledning och styrning som kunde hindra dem från detta -att synda i tankar, ord och handlingar. Och för att denna vägledning och styrning skulle bli bra tog man ibland till smisk.

Men smisket blev inte bara ett straff utan också en befrielse. Eller kanske rättare uttryckt - smisket blev ett befriande straff. Nämligen en befrielse från skuldkänslorna.

Den som syndat i tankar, ord och handlingar får skuldkänslor. Eller om vi vill kalla det dåligt samvete. Oavsett i vilken ålder den nu än är. Och skuldkänslor är mycket förlamande och tärande. Och möjligheterna att på egen hand bearbeta sina skuldkänslor är mycket små. Bearbetningen måste ske i en dynamisk och mer eller mindre laddad relation till en annan engagerad människa.

De flesta människor i vår tid är inte medvetna om hur de syndar i tankar, ord och handlingar och de har inte heller kontakt med sina skuldkänslor. Det som blivit fel i det egna väsendet upplevs som ett diffust obehag, en allmän oro. ett missmod eller på något annat oklart sätt.

Av någon anledning tycks vissa människor anse att smisk kunde vara något förlösande för detta de fastnat i. Kanske finns hos dessa, som är vad vi kallar natursmisktresserade. en större möjlighet att ta emot kunskap och impulser från de egna omedvetna och undermedvetna skikten.

Skuldkänslorna löses upp av skamkänslorna. Även detta något som de flesta i vår tid inte vill kännas vid. Förrän de upplevt det. Och man ger sig inte in i att uppleva något man inte tror på. Om man nu inte råkar ha en så stark längtan efter smisk att man inte kan stå emot den.

Hur som helst. Med ett natursmiskförlopp kommer skammen in på ett förlösande sätt. Skamvrån är ett viktigt instrument men också underordnandet och blottställandet är intimt förknippat med skam.

Den genomlevda skammen löser upp skulden och för in i förlåtelsen, försoningen. Man kan se det som en rening, en befrielse. Som en nåd.

Man måste vara medveten om att för den som inte själv varit med om detta eller har en mycket gedigen kunskap om djuppsykologiska existentiella frågeställningar är allt detta ord utan innehåll och värde. Och som sagt, en och annan vill förstå och känner det lättare att acceptera sitt smiskintresse om den vet hur djupt förankarat det som sker under ett smisk är med det allra innersta inne i människors väsen.

Genom död till liv är ett grundtema i många religioner och samma tema annorlunda uttryckt finns med i många viktiga psykoterapiformer. För den som har förmåga att kunna gå in i de starkaste natursmiskupplevelserna är temat välbekant.

Det handlar om att dö bort från det liv man stelnat i och föras in i ett friare och rikare liv. Kanske kan man säga att det är att spränga sina gränser och att ge upp sina bundna mönster och våga föras in i ett nytt sinnestillstånd.

Låt mig sluta denna långa redogörelse med förhoppningen att den gett vissa kunskaper. Och framför allt en massa inspiration. Har jag lyckats med det så passar säkert uppmaningen "Pröva själv".

Undersök möjligheterna. Känn efter. Pröva Er fram. Kanske blir det bra med detsamma. Kanske blir det osäkert och trevande. Pröva igen. Så gör man ju med allt annat man ger sig in i.

Ytterligare ett och annat tips kan Du säkert behöva. I de många videos som producerats av Livslust Sweden AB får Du mycket nära och intensivt leva med i Natursmisk på många olika sätt.

Dessa videos är givetvis också spännande underhållning. Men att denna spännande underhållning dessutom ger Dig bättre möjligheter och förmåga att förverkliga Din smisklust är ju knappast någon nackdel.

Eftersom vi under årens lopp haft nära kontakt med så många som praktiserat, förstått, funderat över, frågat om smisk, vet vi ganska väl vad kvinnor och män i alla åldrar och med de mest skiftande personligheter frågar efter och vill ha. Detta har hjälpt oss att kunna producera videos kring Natursmisk av mycket växlande slag. Videos som är härliga att uppleva och inspirerar till eget skapande i Natursmiskets rika värld.

Hans Scheike, smiskets mästare