Sammandrag av norsk författares rapport:

Avprogrammering - räddning eller hjärntvätt?

Avprogrammering är att ersätta en människas verklighetsuppfattning med en annan via en ofrivillig process och på relativt kort tid. Metoden har sitt upphov i USA.

Avprogrammering kan följa flera mönster. Ett är kidnappning och därav följande frihetsberövande och personen hålles vaken under långa perioder under vilka den bombarderas med våldsamma påståenden och starkt nedsättande framställningar om det liv och den verklighet han eller hon lever under.

Den andra metoden är nedslitning. Här "hänger" sig avprogrammeraren på personen och bombarderar den med argument och nedsättande kommentarer om dennes hittillsvarande liv och verklighet.

Avprogrammeraren pressar sig ofta på personen i dennes hem, belägrar dess telefon, allierar sig med föräldrar och andra människor runt honom eller henne och skapar en konstant press som fullständigt sliter ned personen.

Skandaler, domslut och stora ersättningsbelopp i USA har gjort att avprogrammering där är inflammerat begrepp. Också i Sverige faller mycket av det som en avprogrammerare gör under enskilt åtal mot avprogrammeraren.

Avprogrammerarens första åtgärd är alltid att förstärka föräldrars och anhörigas oro genom att understryka farligheten i den grupp det är fråga om. Därmed säkras samarbetet med dessa och den som skall avprogrammeras blir isolerad och utlämnad till avprogrammeraren.

Titlar som socionom, kurator, sociolog, brukas ofta av avprogrammerare utan att denna har utbildning eller anställning som berättigar till det.

Många som har personlig kännedom av avprogrammerare beskriver dessa som personer med en lust att dominera, ett behov av att ha rätt och med en stark dragning till att engagera sig i andra människors liv ända intill den punkt där avprogrammeraren nästintill tar styrningen över det.

I samband med ett mycket omskrivet rättsfall blev en ung kvinna, E, kidnappad och utsatt för avprogrammering. E hade vittnat till de tilltalades fördel i rätten. Efter 5 dygn av avprogrammering kom hon med dramatiska anklagelser mot dem hon tidigare hade vittnat till fördel för. När de tilltalades försvarsadvokat fick reda på avprogrammeringen krävde han och fick rätten att låta genomföra en vittnespsykologisk värdering av vittnets trovärdighet. Den professor som gjorde undersökningen är en av Sveriges mest erkända experter på området. Han slog fast att vittnet, den avprogrammmerade E, inte längre hade någon trovärdighet efter det hon gått igenom.

Slutsatsen blir att avprogrammeringsprocessen medför att vad den avprogrammerade säger inte är dennes egen uppfattning utan han eller hon uttrycker det avprogrammeraren önskar att personen skall mena, tro och tänka.

Läs hela rapporten genom att klicka här!